Polityka Własności Intelektualnej

SNAPWEAR Sp. z o.o.
ul. Transmisyjna 3/5
092-410 Łódź
NIP: 7792422363
KRS: 0000513284

Niniejsza Polityka Własności Intelektualnej („PWI”) określa prawa i obowiązki Użytkowników, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, korzystających z naszych aplikacji, oprogramowania, produktów oraz świadczonych usług (dalej zwanymi „Usługami”), w kontekście przestrzegania praw własności intelektualnej.

 1. Definicje

Prawa własności intelektualnej -Jest obszernym pojęciem obejmującym wszelkie wytwory ludzkiego umysłu. Zgodnie z art. 2 pkt viii) Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, własność intelektualna oznacza prawa odnoszące się do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów, wynalazków z każdej dziedziny techniki, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Pojęcie to obejmuje m.in. prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych, dobra osobiste, czy inne prawa do know-how.

Prawa autorskie- Ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.

Znak towarowy- Znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Udzielone prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych.

Treść
– informacje, obrazy, teksty, fotografie, grafiki i inne materiały, które zamieszczasz na produktach z oferty Snapwear.

Produkty - obejmują wszelkie produkty oferowane do personalizacji na stronie Snapwear.pl i Snapwear.pro. "Twoje Produkty" to te, które tworzysz, dodając na nie swoją Treść przy użyciu naszej Usługi.

My i Nas - odnoszą się do Snapwear oraz naszych spółek zależnych, dyrektorów, filii, kontrahentów, licencjodawców, urzędników, agentów i pracowników.

Użytkownik, Ty, Twój - odnoszą się do osoby fizycznej, firmy lub organizacji, która odwiedziła lub korzysta ze Strony internetowej Snapwear.pl lub Snapwear.pro lub Usługi; która uzyskuje dostęp lub korzysta z jakiejkolwiek części konta; lub która kieruje korzystaniem z konta w ramach wykonywania swoich funkcji.

Strona internetowa - odnosi się do strony internetowej, znajdującej się pod adresem snapwear.pl oraz całej treści, usług i produktów dostarczanych przez Snapwear na lub za pośrednictwem Strony internetowej. Obejmuje to również poddomeny snapwear.pl, należące do Snapwear oraz takie jak app.snapwear.pro. Te warunki regulują również korzystanie z wtyczek Snapwear, takich jak te dostępne w sklepie z aplikacjami Shoper lub takich, które utworzymy w przyszłości. Okazjonalnie strony wtyczek Snapwear oraz strony internetowe należące do Snapwear mogą zawierać dodatkowe lub inne warunki świadczenia usług.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Korzystając z naszych Usług akceptujesz:

   • Niniejszą Politykę Własności Intelektualnej
   • Naszą Politykę Prywatności
   • Nasz Regulamin
   • Wszelkie inne regulacje, do których odwołujemy się w którymkolwiek z powyższych

  2. Wszystkie Treści, jakie zamieszczasz na oferowanych przez nas produktach pozostają Twoją własnością i jesteś za nie odpowiedzialny. Wykorzystamy je wyłącznie w celu realizacji świadczonej przez nas Usługi.

  3. Snapwear szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje tego samego od swoich Użytkowników. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, reprodukowania lub wykorzystywania treści innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody. W przypadku potwierdzonego naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji lub zamknięcia konta, na którym doszło do takiego naruszenia. Jeśli Twoje Treści są przedmiotem powtarzających się skarg dotyczących praw autorskich, możemy całkowicie wyłączyć Twoje konto. Jeśli uważasz, że dana Treść nie narusza praw własności intelektualnej innych osób, powinieneś skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Snapwear (support@snapwear.pro), przedstawiając dowód wyraźnie określający Twoje prawa do korzystania z Treści.

  4. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia produkcji Produktów Użytkownika, zawierających Treści, co do których mamy podstawy sądzić, że mogą naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że dana Treść nie narusza praw własności intelektualnej innych osób, powinieneś skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Snapwear (support@snapwear.pro), przedstawiając dowód wyraźnie określający Twoje prawa do korzystania z Treści.

  5. Snapwear.pro zabrania korzystania z naszych Usług w celu sprzedaży towarów podrabianych. Użytkownik, który projektuje i sprzedaje podrabiane towary za pośrednictwem naszej Usługi, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli ma podstawy do sądzenia lub wie, że oferowane przez niego produkty są podróbkami.

  6. Jeśli zauważysz naruszenie swoich praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej przez Użytkownika Snapwear, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nas, poprzez wysłanie zgłoszenia o naruszeniu na adres: support@snapwear.pl. Wysyłając zgłoszenie, powinieneś dostarczyć wystarczające dowody potwierdzające naruszenie, aby ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrywania sprawy.

   Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, poinformujemy Użytkownika, odpowiedzialnego za przesłanie zgłaszanej Treści i udzielimy mu możliwości odniesienia się do składanych zarzutów. Podjęte zostaną dodatkowe działania, które uznamy za stosowne, włączając w to usunięcie zgłoszonej treści z konta Użytkownika, dezaktywację lub usunięcie jego konta Snapwear. Prosimy pamiętać, że przetwarzanie, analiza i podjęcie działań w odpowiedzi na Twoją prośbę może zająć do 10 dni roboczych. Prosimy pamiętać, że Snapwear nie może świadczyć porad prawnych ani reprezentować swoich Użytkowników. W przypadku potrzeby pomocy prawnej, zalecamy skonsultowanie się z licencjonowanym prawnikiem.

  7. Jeśli Twoje Treści lub konto zostało usunięte pod zarzutem naruszenia praw własności intelektualnej, a uważasz, że postawiony zarzut jest nieuzasadniony, poinformuj nas o tym w wiadomości e-mail. (support@snapwear.pro)

  8. Snapwear. respektuje prawo ochronne znaków towarowych. Konta z nazwami użytkowników lub innymi treściami, które mogą być mylące lub naruszają prawa znaków towarowych innych podmiotów, będą musiały zostać zaktualizowane lub mogą zostać trwale zawieszone.

  9. Jeśli masz obawy, że ktoś może nielegalnie używać Twojego znaku towarowego w publikowanych Treściach, poinformuj nas o tym w wiadomości mailowej: support@snapwear.pro . Przeprowadzimy weryfikację Twojej skargi i podejmiemy działania, które uznamy za stosowne, włączając w to usunięcie problematycznej Treści.

 1. Postanowienia końcowe

Akceptując warunki niniejszej Polityki Własności Intelektualnej, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 1. Jesteś albo właścicielem Treści opublikowanej przez Ciebie na Produkcie, albo posiadasz inne legalne uprawnienia do korzystania z zamieszczanej Treści.

 2. Opublikowane Treści nie naruszają, nie przywłaszczają lub nie łamią praw jakiejkolwiek trzeciej strony, włączając w to, między innymi, prawa prywatności, prawa do wizerunku, prawa autorskie, znaki towarowe i/lub inne prawa własności intelektualnej.

 3. Zgadzasz się opłacić wszelkie należne tantiemy, opłaty oraz inne należności związane z wykorzystaniem Twojej Treści na Produkcie.

 4. Masz legalne prawo i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy.

 5. W przypadku wątpliwości co do swoich praw dotyczących korzystania z Twojej Treści, zgadzasz się podjąć wszelkie należyte środki, aby upewnić się, że Twoja Treść jest wolna do wykorzystania na Usłudze.

Snapwear.pro
Snapwear Sp. z o.o.
NIP: 7792422363
ul. Transmisyjna 3/5
092-410 Łódź
Payment methods:
Regulamin i polityka prywatności