Regulamin

SNAPWEAR Sp. z o.o.
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
NIP: 7792422363
KRS: 0000513284

"Regulamin Strony Internetowej "SNAPWEAR.PL""

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkowników, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy, wynikające z Umowy oraz warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

 2. Strona Internetowa stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostarczaną przez Usługodawcę dla Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej między Użytkownikiem a Usługodawcą, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej z Użytkownikiem. Umowa nie zostanie zawarta, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje niniejszego Regulaminu.

 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Regulamin poprzez Stronę Internetową przed zawarciem Umowy w systemie informatycznym, w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się, pobranie, wydrukowanie i zapisanie Regulaminu.

 5. Użytkownik nie będzie mógł zarejestrować się na Stronie Internetowej ani zalogować się na swoje Konto, jeżeli nie zaakceptuje niniejszego Regulaminu.

 6. Marki "CupSell", "Selino" oraz "Snapwear", a także wszelkie prawa i obiekty własności intelektualnej związane z nimi, pozostają własnością Usługodawcy, i Użytkownicy nie mogą ich używać bez zgody Usługodawcy.

 7. Autorskie prawa majątkowe do Strony Internetowej jako całości oraz do poszczególnych jej części, elementów graficznych, tekstowych lub elementów muzycznych, a w szczególności do logotypów "CupSell", "Selino" i "Snapwear", a także prawa do kompozycji tych elementów i ich umieszczenia na stronach internetowych pozostają własnością Usługodawcy.

§ 2

Definicje

 1. Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące definicje:

 2. Lista Artykułów - lista dostępnych na Stronie Internetowej Artykułów, z której Użytkownik może wybierać Artykuły i konfigurować je, poprzez naniesienie na nie nadruków, tak aby mogły być dodane do Sklepu Użytkownika, jako oferta produktowa Użytkownika.

 3. Cena Artykułu – cena sprzedaży Artykułu (bez nadruku), po której sprzedawany jest on Użytkownikowi przez Usługodawcę. Ceny Artykułów są wyświetlane obok każdego takiego artykułu.

 4. Cena Nadruku – cena usługi naniesienia nadruku

 5. Cena Wysyłki Artykułu – cena usługi wysyłki artykułu

 6. Całkowita Cena – cena, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Usługodawcy za sprzedaż Artykułu, naniesienie nadruku oraz wysyłkę artykułu. Całkowita Cena obejmuje Cenę Artykułu, Cenę Nadruku oraz Cenę Wysyłki Artykułu. Całkowita Cena będzie widoczna dla Użytkownika podczas składania Zamówienia.

 7. Cena Sprzedaży Użytkownika – cena sprzedaży Artykułu w Sklepie Użytkownika.

 8. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 9. Generator - funkcjonalność udostępniana Użytkownikowi w ramach Strony Internetowej, umożliwiająca Użytkownikowi wybór Artykułu, konfigurację Artykułu oraz nadruku i umieszczenie Artykułu w Sklepie Użytkownika jako oferta produktowa Użytkownika.

 10. Klient Użytkownika – osoba fizyczna nabywająca Artykuł w Sklepie Użytkownika.

 11. Konfiguracja Artykułu - operacja przeprowadzana przez Użytkownika w Generatorze, polegająca na nałożeniu projektu nadruku na wybrany Artykuł.

 12. Konsument - to osoba fizyczna, która zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta określone w niniejszym Regulaminie mają również zastosowanie do osoby fizycznej, która zawiera umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli umowa wskazuje, że z perspektywy tej osoby fizycznej, umowa ta nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z kategorii prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Systemie Informacyjnej Ewidencji.

 13. Konto – indywidualny profil Użytkownika utworzony na Stronie Internetowej.

 14. Marża - określona przez Użytkownika kwota pieniężna doliczana do Ceny Artykułu.

 15. Projekt nadruku - materiał tekstowy, graficzny oraz materiał tekstowo-graficzny, którym Użytkownik dysponuje jako twórca lub na podstawie upoważnienia, udzielonego przez osobę uprawnioną i publikuje w Generatorze, w celu konfiguracji Artykułu.

 16. Platforma Sprzedażowa – serwis internetowy, prowadzony przez Użytkownika lub inne podmioty, służący do sprzedaży produktów, za pośrednictwem którego Użytkownik zakłada Sklep Internetowy Użytkownika.

 17. Polityka Prywatności – zbiór zasad regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych w ramach Strony Internetowej, dostępny pod adresem: https://snapwear.pl/privacy-policy

 18. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 19. Rejestracja - utworzenie Konta i podanie danych, określonych w § 5, ust. 4 Regulaminu, umożliwiające korzystanie z Usługi.

 20. Strona internetowa / Serwis internetowy – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.snapwear.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.

 21. Sklep Użytkownika – strona internetowa, za pośrednictwem której Użytkownik sprzedaje konkretne produkty, zawarte w ofercie Użytkownika.

 22. Artykuł – produkt znajdujący się w ofercie Usługodawcy, który Użytkownik może oferować swoim Klientom w Sklepie Użytkownika po konfiguracji.

 23. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana na czas nieokreślony między Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Strony Internetowej, o treści określonej w niniejszym Regulaminie.

 24. Umowa Sprzedaży Artykułu – umowa sprzedaży Artykułu zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem, w wyniku złożenia przez Użytkownika Zamówienia.

 25. Usługodawca – Firma Snapwear Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Transmisyjna 3/5, 92-410, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513284, posługująca się nadanym numerem NIP: 7792422363 oraz numerem REGON: 302754840, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.100.000,00 zł.

 26. Użytkownik – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą, która zarejestrowała się w Serwisie, posiada Konto i jest uprawniona do korzystania z Usługi. Serwis i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez Konsumentów, w związku z czym Konsument nie jest uprawniony do założenia Konta.

 27. Usługa – usługa, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Serwisu, obejmująca utworzenie Konta, dodanie Artykułów do Sklepu Użytkownika, konfigurację Artykułów, składanie zamówień, zawieranie Umów Sprzedaży Artykułu oraz korzystanie z Usługi Aplikowania Nadruku na Artykule oraz Usługi Wysyłki Artykułu.

 28. Usługa Aplikowania Nadruku na Artykule – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na nakładaniu Projektu Nadruku na Artykuł, do którego prawa przysługują Użytkownikowi.

 29. Usługa Wysyłki Artykułu - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na wysyłce Artykułów do Klienta Użytkownika.

 30. Zamówienie - oferta złożona na Stronie Internetowej przez Użytkownika do Usługodawcy, dotycząca sprzedaży Użytkownikowi wskazanego przez Użytkownika Artykułu, świadczenia Usługi Aplikowania Nadruku na Artykule oraz Usługi Wysyłki Artykułu.

 31. Słowa użyte w formie pojedynczej w tym dokumencie są uznawane za obejmujące formę mnogą i vice versa.

 

§ 3

Informacje Techniczne

 1. Do korzystania z Usługi niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa (zaleca się korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki). Strona internetowa dostępna jest również na urządzeniach mobilnych (takich jak smartfony i tablety), które posiadają dostęp do Internetu, działają na systemie Android lub iOS oraz posiadają przeglądarkę internetową (zaleca się korzystanie z najnowszego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej).

 2. Usługodawca może również udostępnić swoje Usługi poprzez kanały dostępu inne niż platforma online (na przykład aplikacja mobilna), co będzie wiązało się z określeniem szczególnych wymagań, jakie należy spełnić w przypadku korzystania z takich kanałów dostępu. Aktualne informacje na temat kanałów dostępu do Usług i Serwisu, dostępnych dla Użytkowników oraz wymagań dotyczących korzystania z tych kanałów będą publikowane na Stronie internetowej.

 3. Aby móc utworzyć Konto na Stronie internetowej, Użytkownik musi posiadać aktywną skrzynkę pocztową (adres e-mail).

 4. Korzystanie z Usługi nie wiąże się z żadnymi szczególnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika, poza typowymi zagrożeniami związanymi z dostępem do sieci Internet, w szczególności spowodowanymi bezprawnymi działaniami osób trzecich (takimi jak wirusy, oprogramowanie szpiegowskie, naruszenia bezpieczeństwa mające na celu bezprawne uzyskanie danych osobowych lub innych informacji). Zaleca się ciągłe korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. złośliwym oprogramowaniem, wirusami i innymi zagrożeniami internetowymi.

 5. Usługodawca stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych i innych danych, przekazanych przez Użytkowników przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przetwarzaniem, dostępem i modyfikacją. W tym celu dane przesyłane za pośrednictwem Serwisu są szyfrowane.

 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia ciągłej dostępności Serwisu. Jednakże Usługodawca okresowo dokonuje konserwacji systemu teleinformatycznego Serwisu oraz prac naprawczych, które mogą czasowo ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikom korzystanie z niektórych funkcjonalności lub całości Serwisu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne zawieszenie dostępu do Serwisu następowało w porze nocnej i trwało możliwie najkrócej. Usługodawca będzie informował o planowanym przestoju Serwisu w komunikacie zamieszczanym w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne ani ograniczenia, występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym i infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, a do powstania których Usługodawca nie przyczynił się w żaden sposób.

 8. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywać się od wszelkich działań mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez ingerencję w mechanizm działania Serwisu lub Usług, za pomocą określonego oprogramowania lub urządzeń.

 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z normami społecznymi i etycznymi, oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Usługodawca –Snapwear Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Transmisyjnej 3/5, 92-410, Łódź. Z Usługodawcą można kontaktować się w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: privacy@snapwear.pro lub pisemnie na adres rejestrowy.

 2. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe oraz informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie w sposób szczegółowo określony w Polityce Prywatności, zamieszczonej na Stronie Internetowej pod adresem: https://snapwear.pl/privacy-policy. Dokument określa także zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz opisuje prawa osób, których dane dotyczą.

 

§ 5

Rejestracja i Konto Użytkownika

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z Usługi możliwe jest dopiero po dokonaniu Rejestracji i założeniu Konta Użytkownika.

 2. Poprzez Rejestrację w Serwisie rozumie się za złożenie przez Użytkownika lub osobę fizyczną, reprezentującą Użytkownika oświadczenia, że:

 1. Użytkownik jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 2. Dane podane przez Użytkownika dotyczą Użytkownika, są prawdziwe i ich podanie nie narusza praw osób trzecich.

 1. Do założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła.

 2. W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane identyfikacyjne:

 1. Nazwa firmy,

 2. Numer rejestracyjny VAT,

 3. Imię i Nazwisko Użytkownika lub jego przedstawiciela,

 4. Adres e-mail,

 5. Numer telefonu

 6. Adres wpisany do odpowiedniego rejestru jako adres, pod którym Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą: nazwa i numer ulicy, kod pocztowy, miejscowość, kraj.

 1. Niepodanie wszystkich wymaganych danych osobowych, o których mowa w powyższym punkcie, spowoduje uniemożliwienie zakończenia procesu Rejestracji oraz utworzenia Konta Użytkownika.

 2. W trakcie procesu Rejestracji osoba zakładająca Konto w imieniu Użytkownika, który nie jest osobą fizyczną, oświadcza pod rygorem prawa, że jest upoważniona do działania w imieniu Użytkownika, w tym do składania oświadczeń woli, podejmowania zobowiązań oraz skutecznego zawierania i realizowania Umowy.

 3. Przed zarejestrowaniem się, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i jeśli chce kontynuować korzystanie ze Strony internetowej oraz Usługi, powinien zaakceptować Regulamin.

 4. Po spełnieniu powyższych obowiązków Użytkownik otrzyma od Usługodawcy wiadomość e-mail, w której zostanie poproszony o zweryfikowanie adresu e-mail.

 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych podanych w Serwisie w trakcie Rejestracji, niezwłocznie po ich zmianie.

 6. Po zakończonym pomyślnie procesie Rejestracji na Stronie Internetowej, każde logowanie się do Konta odbywać się będzie przy użyciu danych uwierzytelniających, podanych w procesie Rejestracji lub zmienionych za pomocą ustawień Konta.

 

§ 6

Ochrona danych

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie należytej poufności swojego indywidualnego hasła do Konta, umożliwiającego mu logowanie się na Stronie internetowej.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych dostępu do swojego Konta i nie udostępnia ich osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik umożliwi taki dostęp osobom trzecim, nawet nieumyślnie, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki niewłaściwego korzystania z Konta lub niewłaściwego wykorzystania swoich danych dostępowych.

 3. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa Konta Użytkownika, w szczególności o ujawnieniu osobom trzecim danych uwierzytelniających lub korzystaniu z Konta przez nieupoważnioną osobę trzecią.

 4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi w przypadku podejrzenia, że w odniesieniu do danego Konta doszło do naruszenia bezpieczeństwa.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Strona internetowa może nie być dostępna w sposób ciągły. W szczególności mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej, a jej tymczasowa niedostępność może wynikać z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych.

 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dostarczanych przez siebie danych oraz podany adres e-mail, a także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich, powiązane z podanym adresem e-mail. Usługodawca informuje, że wszelkie treści, wysyłane z podanego adresu e-mail, będą przypisywane do Użytkownika.

§ 7

Regulamin świadczenia usługi

 1. Usługodawca w ramach świadczenia Usługi umożliwia Użytkownikom Konfigurację Artykułu, a następnie dodanie go do Sklepów Użytkownika.

 2. Usługodawca umożliwia dodawanie Artykułów do Sklepów Użytkownika, założonych na Platformach Sprzedażowych, wskazanych w Serwisie. Lista Platform Sprzedaży może zostać rozszerzona o nowe Platformy Sprzedaży. Aktualna lista Platform Sprzedaży będzie dostępna przez cały czas w Serwisie.

 3. Użytkownik dodaje do swojego Sklepu Artykuły, wybrane spośród dostępnych na Liście Artykułów. Artykuły można dodawać zarówno po skonfigurowaniu, jak i bez konfiguracji.

 4. Użytkownik ma możliwość stworzenia unikatowego opisu konkretnego Artykułu oraz zastąpienia nim opisu przygotowanego przez Usługodawcę.

 5. Usługodawca ma prawo, według własnego uznania, do zmiany udostępnianych Artykułów w dowolnym momencie oraz do dokonywania zmian w cenach Artykułów, cenach Usługi Aplikowania Nadruku na Artykule oraz cenach Usługi Wysyłki Artykułu. Zmiana cen Artykułów, cen Usługi Aplikowania Nadruku na Artykule oraz cen Usługi Wysyłki Artykułu nie będą traktowane jako zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmiany ta będą obowiązywać dla Zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany.

 6. Użytkownik może według własnego uznania ustawić wysokość Marży oraz wyświetlić cenę sprzedaży w Sklepie Użytkownika.

 7. Z chwilą uiszczenia przez Użytkownika Ceny Całkowitej, Usługodawca zawiera z Użytkownikiem Umowę sprzedaży Artykułu oraz umowę o świadczenie Usługi Aplikowania Nadruku na Artykule.

 8. Własność Artykułu przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania Artykułu przez Usługodawcę przewoźnikowi świadczącemu Usługę Wysyłki Artykułu do Klienta Użytkownika, zgodnie z życzeniem Użytkownika.

 9. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Aplikacji Nadruku na Artykule, przy czym rozumie się, że Usługodawca dołoży należytej staranności, aby wygląd Nadruku na Artykule był jak najbardziej zbliżony do przygotowanego wzorca Naruku w Generatorze. Usługodawca oświadcza jednak, że pomimo dołożenia należytej staranności, w obliczu okoliczności, których Usługodawca nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zarówno rozmiar, umiejscowienie, jak i kolorystyka drukowanych Projektów Nadruków, mogą nieznacznie różnić się od obrazu wyświetlanego na ekranach komputerów lub wyświetlaczach urządzeń mobilnych. Różnice pomiędzy wzorcami wyświetlanymi w Generatorze a rzeczywistymi wydrukami na Artykule mogą wynikać w szczególności z trybów zarządzania kolorami (nadruk artykułu odbywa się w trybie CMYK), różnic w proporcjach i rozdzielczości poszczególnych ekranów komputerów, różnic pomiędzy obrazami płaskimi a rzeczywistymi obrazami oraz różnic w ustawieniach kolorystycznych ekranów komputerów Użytkowników.

 10. Żadna Usługa Aplikacji Nadruku na Artykule nie będzie świadczona przez Usługodawcę, jeśli nie zostanie opłacona Cena Całkowita.

 11. Usługa Aplikacji Nadruku na Artykule zostanie wykonana przez Usługodawcę tak szybko, jak to będzie możliwe po otrzymaniu Całkowitej Ceny. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Usługa została zrealizowana w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych od momentu otrzymania Całkowitej Ceny. Jednakże nie ma gwarancji, że Usługa zostanie zakończona w tym konkretnym czasie. W szczególności, jeśli zostało złożonych wiele Zamówień lub jeśli każde Zamówienie obejmuje dużą liczbę Artykułów, czas realizacji może być dłuższy. W takiej sytuacji Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za ewentualne opóźnienia.

 12. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę odpłatnej Wysyłki Artykułu do Klienta Użytkownika. Cena wysyłki Artykułu widoczna jest w trakcie składania Zamówienia. Usługodawca może w dowolnym czasie zmienić ceny Usługi Wysyłki Artykułu. Zmiana cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

 13. Usługodawca nie będzie świadczył żadnej Usługi Wysyłki Artykułu, jeśli Użytkownik nie opłaci z góry Ceny Całkowitej. Żadna Usługa Wysyłki Artykułu nie będzie świadczona bez podania kompletnych danych adresowych Klienta do Usługodawcy. Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia Usługi Dostawy Artykułu do czasu podania przez Użytkownika pełnych danych adresowych.

 14. Usługa Wysyłki Artykułu zostanie wykonana niezwłocznie po zakończeniu Usługi Aplikacji Nadruku na Artykule. Terminy świadczenia Usługi Dostarczania Artykułu zostaną podane na Stronie Internetowej podczas składania Zamówienia, jednak będą to szacunkowe terminy. Usługodawca nie składa Użytkownikowi żadnych gwarancji ani obietnic, dotyczących dostawy Artykułu w określonym terminie i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika.

 15. Początek formularza

 16. Dół formularza

 


§ 8

Aplikacja nadruków

 1. Użytkownik gwarantuje i oświadcza przed Usługodawcą, że w odniesieniu do Projektów Naruków, które kwalifikują się jako dzieło w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowią znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku o prawie własności przemysłowej, lub przedstawiają wizerunek osoby fizycznej:

 1. Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do tego dzieła, a w przypadku znaku towarowego – prawo ochronne do tego znaku towarowego lub jest uprawniony do rozporządzania ww. prawami na podstawie udzielonej licencji, w sposób umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usług oraz Usługodawcy realizację zamówień

 2. Użytkownik ma prawo do publikowania Projektów Naruków w Serwisie, zlecania Usługodawcy wykonania Usługi Aplikacji Nadruku na Artykule oraz promowania takiego Artykułu poprzez sprzedaż Artykułu z nadrukowanym Projektem Nadruku.

 3. Użytkownik uzyskał zgodę osób, których wizerunki utrwalono na Projektach Nadruków, na ich rozpowszechnianie poprzez publikację ich w Witrynie oraz na promowanie i sprzedaż Artykułów z nadrukami, zawierającymi wizerunki tych osób.

 1. Ponadto Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że Projekty Nadruków (np. tekst, fotografia, grafika, ilustracje), ich forma i wykorzystanie w ramach Serwisu i Usług, nie będą w żaden sposób naruszać obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zgadza się przestrzegać zakazu zamieszczania w Serwisie nielegalnych treści (np. tekstu, zdjęcia, grafiki, ilustracji).

 2. Zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz w przypadku, gdy Usługodawca zobowiązany jest – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – do zapłaty odszkodowania, kary umownej, kary lub grzywny w związku z: (a) roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia 8 ust. 1 lub 2 niniejszego Regulaminu lub (b) działaniami/zaniechaniami Użytkownika, polegającymi na naruszeniu § 8 ust. 1 lub 2 niniejszego Regulaminu, Użytkownik niezwłocznie zwróci Usługodawcy równowartość takiego odszkodowania, kary umownej, kary lub grzywny. Użytkownik ma także obowiązek niezwłocznie pokryć wszelkie straty i zwrócić udokumentowane koszty poniesione przez Usługodawcę na skutek ww. okoliczności.

 3. Ponadto, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień § 8 ust. 1 lub 2 Regulaminu, Usługodawca ma prawo natychmiast usunąć z zasobów teleinformatycznych Serwisu sporny nadruk, który był przyczyną tego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie to prawo także w sytuacji, gdy osoba trzecia wykaże z dużym prawdopodobieństwem, że taki naruszenie miało miejsce. Usługodawca uznaje takie zgłoszenie naruszenia za uzasadnione z dużym prawdopodobieństwem, jeśli zidentyfikowana osoba trzecia przedstawi wiarygodne powiadomienie w tej sprawie lub oficjalne oświadczenie.


§ 9

Płatności

 1. Płatności z tytułu sprzedaży Artykułu, świadczenia Usługi Aplikacji Nadruku na Artykule oraz Usługi Wysyłki Artykułu dokonywane są z góry, w wysokości wskazanej w Serwisie jako Cena Całkowita.

 2. Płatności można dokonać wyłącznie za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych dostępnych w Serwisie (płatność kartą płatniczą lub poprzez system płatności on-line opisany w Serwisie).

 3. Faktury za sprzedaż Artykułu, świadczenie Usługi Aplikacji Nadruku na Artykule oraz Usługę Wysyłki Artykułu wystawiane są dla Użytkownika i dostarczane mu za pośrednictwem Serwisu, przy czym Użytkownik ma możliwość pobrania faktur i zapisania ich na nośnikach danych tylko do odczytu.

 4. Dane do faktury pobierane są z konta Użytkownika i formularza płatności.

 5. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, w postaci plików PDF, których przedmiotem jest należność Usługodawcy wynikająca z niniejszego Regulaminu. Niniejsza zgoda udzielona przez Użytkownika stanowi oświadczenie woli Użytkownika dotyczące akceptacji elektronicznego sposobu wystawiania i przesyłania faktur, o którym mowa w art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

 

§ 10

Odpowiedzialność Usługodawcy jako sprzedawcy Artykułów

 1. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi Artykuły bez wad. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, jeżeli Artykuł posiada wadę fizyczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 2. Ustawowa rękojmia za wady nie dotyczy okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 9 powyżej.

 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy za rękojmię ustawową za wady fizyczne Artykułu będzie ograniczona do prawa Użytkownika do żądania naprawy wady, przy czym ta odpowiedzialność będzie ograniczona do okresu 3 (trzech) miesięcy od daty przeniesienia własności Artykułu na Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca, według własnego uznania, niezwłocznie wymieni wadliwy Artykuł lub naprawi wadę. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika za rękojmię ustawową za wady Artykułów jest wyłączona. Z zastrzeżeniem obowiązkowych przepisów prawa i w największym dozwolonym zakresie, odpowiedzialność Usługodawcy za szkody spowodowane Użytkownikowi w wyniku wady Artykułu, będzie ograniczona do Ceny Artykułu, którą Użytkownik zapłacił Usługodawcy.

 

 

§ 11

Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, w tym wad Artykułu, należy składać w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (adres e-mail: support@snapwear.pro ) lub listem poleconym na adres adres Usługodawcy (ul. Transmisyjna 3/5, 92-410, Łódź).

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 1. dane umożliwiające identyfikację Użytkownika i kontakt z nim: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub adres korespondencyjny,

 2. określenie przedmiotu reklamacji oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę reklamacji i datę jej wystąpienia,

 3. Oczekiwania Użytkownika, w szczególności działania, które Usługodawca powinien podjąć,

 4. Podpis Użytkownika w przypadku składania reklamacji drogą pocztową.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, a w przypadku reklamacji wadliwej - od daty dokonania korekty reklamacji.

 2. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie określonym w ust. 3, reklamacja zostanie uznana przez Usługodawcę za uzasadnioną.

 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w komunikacie przesłanym na jego adres e-mail lub adres korespondencyjny w sposób równoważny sposobowi złożenia reklamacji.

§ 12

Zwolnienie Usługodawcy z odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. podania przez Użytkownika w procesie rejestracji nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych oraz braku aktualizacji tych danych,

 2. skutki włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika

 3. szkody wynikłe z przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub z jego niedostępności z przyczyn leżących poza kontrolą Usługodawcy, lub które wystąpiły w wyniku zdarzeń, których Usługodawca nie mógł przewidzieć i im zapobiec,

 4. niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług na skutek działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne (tj. zdarzenie niezależne od Usługodawcy i Użytkownika), którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec,

 5. wszelkie szkody powstałe na skutek niezastosowania się przez Użytkownika do postanowień Regulaminu,

 6. szkody wyrządzone osobom trzecim przez aplikację nadruku na Artykule lub marketing Artykułów z Nadrukiem.

 1. W przypadku zwrócenia się do Usługodawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich w następstwie opublikowania Projektu Nadruku w Serwisie lub wykonania aplikacji nadruku na Artykule lub wprowadzenia do sprzedaży Artykułów Z Nadrukiem, Użytkownik, odpowiedzialny za dany projekt nadruku, na własny koszt zobowiązuje się podjąć wszelkie działania, aby uwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności oraz zrekompensować mu takie roszczenia. W takim wypadku Użytkownik powinien rozstrzygnąć spór przed wytoczeniem przez osobę trzecią powództwa cywilnego przeciwko Usługodawcy, poprzez ugodę pozasądową lub zapłatę żądanej sumy pieniężnej, która spowoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Usługodawcy. Alternatywnie Użytkownik przystąpi do toczących się przeciwko Usługodawcy postępowań sądowych w jego zastępstwie lub jako wtórny interwenient i zwróci w całości honoraria adwokackie i koszty postępowania sądowego, poniesione przez Usługodawcę, w tym koszty zastępstwa procesowego lub koszty ugody oraz zwróci Usługodawcy zasądzoną mu na rzecz osoby trzeciej kwotę pieniężną lub zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej, poprzez dokonanie płatności, zwalniającej Usługodawcę z obowiązku dokonania płatności.

 2. Zgodnie z § 10, punktem 3 tego Regulaminu, Strony zgadzają się, że całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika za świadczenie Usług na mocy niniejszej umowy, będzie ograniczona do kwoty netto Cen Całkowitych, zapłaconych przez Użytkownika Usługodawcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wystąpiło zdarzenie, stanowiące podstawę do rekompensaty.

§ 13

Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi oraz inne kwestie związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się do działania w dobrej wierze w celu rozstrzygnięcia sporu, mając na uwadze uzasadnione interesy Stron.

 2. W przypadku, gdy postępowanie opisane w ust. 2 powyżej okaże się bezskuteczne, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia właściwemu polskiemu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


§ 14

Rozwiązanie umowy

 1. Konto utworzone w wyniku procesu Rejestracji będzie utrzymywane dla Użytkownika przez czas nieokreślony. Użytkownik może w dowolnym momencie zdecydować się na zaprzestanie korzystania z Konta i związanych z nim Usług oraz poprosić o usunięcie Konta. Za decyzję o zaprzestaniu korzystania z Konta i za jego usunięcie nie będą pobierane żadne opłaty. Aby skasować swoje Konto, Użytkownik powinien złożyć odpowiedni wniosek do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy (adres e-mail: [support@snapwear.pro]) lub listem poleconym na adres Usługodawcy

 2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy. Konto zostanie niezwłocznie usunięte, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości, wysłanej na adres e-mail powiązany z Kontem.

 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem 1 (jednego) miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:

 1. naruszenie przez Użytkownika, podczas korzystania ze strony: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad dobrych obyczajów

 2. istotnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu

 3. naruszenia zabezpieczeń teleinformatycznych Serwisu

 1. Oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu Umowy może zostać przesłane Użytkownikowi w formie dokumentu, wysłanego w wiadomości e-mail, wysłanej z następującego adresu e-mail Usługodawcy: [support@snapwear.pro] na adres e-mail Użytkownika, powiązany z jego kontem.

 2. Użytkownik, któremu odebrano prawo do korzystania z Serwisu, nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


§ 15

Zmiany w Regulaminie

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących powodów:

 1. Konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i powodująca konieczność jego modyfikacji w celu zachowania zgodności z prawem.

 2. Konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, dyrektyw, interpretacji, wytycznych lub decyzji, wydanych przez właściwe organy władzy publicznej, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i wymagają jego modyfikacji,

 3. Rozszerzenie lub modyfikacja funkcjonalności Serwisu, w tym uruchomienie nowej usługi świadczonej drogą elektroniczną, zmiany w dotychczasowych funkcjach Serwisu, lub w zasadach organizacyjnych funkcjonowania Strony.

 4. Zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi:

 1. Zmiana zakresu usługi

 2. Konieczność usunięcia niejasności, błędów lub pomyłek (jeśli takie występują) w Regulaminie.

 3. Zmiany danych adresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków umieszczonych w Regulaminie.

 4. Zmiana procedury zawierania umów, o której mowa w Regulaminie.

 5. Przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu i nadużyciom

 1. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas Rejestracji. Zmiana będzie obowiązywać po dostarczeniu powiadomienia o zmianie.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega ogólnie obowiązującemu prawu w Polsce.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może przesyłać na jego adres komunikację, bezpośrednio związaną z Usługą, z której Użytkownik korzysta podczas odwiedzania Serwisu. Usługodawca może także przesyłać Użytkownikowi komunikaty o zmianach Regulaminu. Komunikaty takie będą przesyłane na adres e-mail, powiązany z Kontem Użytkownika.

 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronach Serwisu, także w formacie PDF, w sposób umożliwiający Użytkownikom pobranie, przechowywanie i otwieranie Regulaminu w toku zwykłych czynności.

 4. Regulamin ten jest bezpłatnie dostępny na Stronie Internetowej, umożliwiając Użytkownikom jego przeglądanie w dowolnym momencie.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

Snapwear.pro
Snapwear Sp. z o.o.
NIP: 7792422363
ul. Transmisyjna 3/5
092-410 Łódź
Payment methods:
Regulamin i polityka prywatności